เอกสารประกอบการประมูลรถ

ระเบียบการและขั้นตอนการประมูลรถยนต์

บุคคลทั่วไป

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีที่ไม่สามารถมาติดต่อได้ด้วยตัวเอง)

นิติบุคคล

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผู้พันนิติบุคคลทุกท่าน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการบริษัท ที่มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทุกคน

หมายเหตุ สำเนาเอกสาร ต้องมีการลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

กรณีที่ต้องการจัดไฟแนนซ์หรือเช่าซื้อกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายเช่าซื้อ (ไฟแนนซ์) ก่อนทำการประมูลทุกครั้ง

ระเบียบการประมูล และเงื่อนไขการชำระเงินทั่วไป

 • ผู้ซื้อควรตรวจสภาพรถ และข้อมูลรถที่ตัวรถก่อนทำการประมูล
 • ผู้เข้าร่วมประมูลต้องมัดจำค่าป้อยหมายเลขผู้ประมูลด้วยเงินสด หรือแคชเชียรืเช็ค สั่งจ่าย ชื่อบริษัทประมูลรถ และสามารถรับเงินประกันคืนได้ทันที หากไม่ต้องการประมูลรถ หรือประมูลไม่ได้
 • แสดงเจตนาการซื้อรถด้วยการยกป้ายหมายเลขประมูลเท่านั้น โดยเริ่มจากราคาการประมูลจากราคากลาง ซึ่งหากผู้เข้าประมูลเสนอซื้อมากกว่า 1 ราย
  • โฆษกจะปรับราคาขึ้นครั้งละ 2,000 บาท กรณีที่ราคาเริ่มต้น 1-999,999 บาท
  • โฆษกจะปรับราคาขึ้นครั้งละ 10,000 บาท กรณีที่ราคารเริ่มต้นตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป
  • แต่ละแหล่งประมูลอาจจะกำหนดราคาไม่เท่ากัน ทั้งนี้ผู้ซื้อในราคาสูงที่สุด จะเป็นผู้ชนะการประมูล
 • ผู้ชนะการประมูลต้องลงลายมือชื่อในเอกสารหลักฐานการประมูลทุกครั้ง
 • กรณีที่ประมูลรถยนต์ได้ ต้องชำระเงินดังนี้

ชำระเงินค่ารถที่ประมูลได้ในวันประมูล หรือวางมัดจำ 10% (โดยประมาณ) และมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ คือ

 • ชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าดำเนินการ ประมาณ 8,000- 10,000 บาท

หากเลือกชำระเงินบางส่วน หรือมัดจำ 10%  ต้องนำเงินส่วนที่ค้างมาชำระให้ครบภายใน 4-5 วัน ทากร

ทั้งนี้ รายละเอียดในส่วนของ การลงทะเบียนชื่อเจ้าของรถ การรับรถ การตรวจสภาพรถ ฯลฯ แต่ละแหล่งประมูลรถ ก็จะมีรายละเอียด ขั้นตอน และค่ะธรรมเนียมแตกต่างกันไป ท่านควรศึกษาให้เข้าใจก่อนทำการประมูลรถแต่ละแห่งด้วย